چگونه در هر بار برش براي توليد پوشاك در نرم افزار جمینی پول پس انداز كنيم

چگونه در هر بار برش براي توليد پوشاك در نرم افزار جمینی پول پس انداز كنيم

چگونه در هر بار برش براي توليد پوشاك با نرم افزار جمینی  بوریا پول پس انداز كنيم:

گاهي از خود پرسيده ايد ضايعات پارچه توليد شده توسط برش كار خود را چگونه كاهش دهيد؟

آيا اين بهترين ميزان مصرف پارچه هست كه مي توان داشت؟ كدام عرض پارچه براي توليد شما مناسب تر است؟

يكي از مشتريان ما مي گفت كه توانسته پس از استفاده از نرم افزار طراحي الگو و چيدمان جمینی بوریا در هر برش نزديك به يك رول پارچه ذخيره نمايد و دور ريز پارچه را كاهش دهد. چگونه اين اتفاق براي او رخ داده است؟

براي اين كار كافي است ابتدا الگوهاي خود را به داخل كامپيوتر (ديجيت) منتقل كنيد و يا از ابتدا الگوي خود را داخل نرم افـزار طراحي و سايـزبندي نماييد. پس از ايجاد الگو در نرم افزار كافـي است با استـفاده از نـرم افزار چيدمان خودكار الگـو كه بيش از صدها الگوريتم چيدمـان را در كسـري از زمان بررسي مي كند بهتريـن چيدمـان الگو را انجام دهيد. چيدمـان بهينه انجام شده مي تواند با استفـاده از دستگاه پلاتـر بر روي پارچـه منتقل شود و توسط برش كار بريده شود. با استفاده از اين روش اگر  فقط  يك درصد در راندمان شما بهبود حاصل شود كه عددي قابـل دسترسي است مي بينيد در هر بار بـرش نزديـك به يك رول در مـيزان مـصـرف پارچه شما صرفه جويي شده و شما مي توانيد در هزينه هاي خود صرفه جويي داشته باشيد.

آيا استفاده از نرم افزار جمینی مزاياي ديگري دارد:

 • كاهش زمان انجام كار:

با استفاده از مجموعه نـرم افزار و سخت افـزار الگوي شركت بوريا، فرايند برش ساده و سريع مي گردد. بدين ترتيب كه زمان رسم الگو توسط برش كار سنتي از چهار ساعت در روز به كمتر از يك ساعت كاهـش مي يابد. دستـگاه پلاتـر به سرعت چيدمـان الگـوي انجام شده توسـط نـرم افزا را رسم كرده و فقط كافـي است برش كار چيدمـان رسم شده توسط دستـگاه پلاتـر را بر روي لايه هاي پهن شده پـارچه قرار دهد. و قيچي زن از روی خطوط كاغذ برشكاري را انجام دهد. پس كاري كه حداقل يك نصفه روز زمان پرسنل شما را مي گرفت هم اكنون در كمتر از يك ساعت انجام مي گيرد.

 • كاهش خطاي پرسنل:

شما هم حتما با خطاي پرسنل برشكاري به دلايل مختلف مواجه شده ايد. خطاي ناشي از حجم بالاي كار به خصوص در ايـام پيـك نظـير عيد نـوروز يا خطاي ناشي از دغدغه هاي شخصـي فرد برشكار نظير دعـواي خانوادگي. با سـپردن فـرآينـد به سيستم مي توان از خطاهاي افـراد تا حدود زيـادي جلوگـيري كرد. خطـاي انساني خود يكي از منابع ايجاد هزينه براي توليد است. كه مي تواند يك فرايند توليـد را با نوسانات مختلف مواجه كند.

 • كاهش وابستگي به فرد:

وابستگي به فرد برشكار يكي از دغدغه هاي مهم مديران كارخانجات و توليدي هاي پوشاك است. گاهـي عدم حضور فرد به دلايل مختلف مي تواند سبب توقف توليد و ضررهاي جبران ناپذيري شود. ولي استفـاده از نرم افزار سبب مي شود توليد به صورت عادي روند خود را طي كرده و توقفي در خود نبيند.

 • افزايش دقت و كيفيت الگو:

يكي از دغده هاي توليد كنندگان پوشاك تن خور لباس و كيفيت الگو هست. استفاده از الگو هاي استاندارد و مطابقت الگـو بيـش از توليـد از مهمتـرين عواملـي است كه مي توانـد بر روي كيفـيت كـالاي توليـدي اثــر مستقيم خود را بگذارد. همچنين سايزبندي صحيح مي تواند شما را با اهداف خود نزديك نمايد. با استفاده از نـرم افـزار نه تنها سهولت و راحتي در سايزبندي مقدور مي باشد بلكه امـكان شبيه سازي دوخت جهت مشاهده هماهنگي ميان قطـعات الگـو وجود دارد كه مي توانـد بسيار طراح را در ايجاد الگويي صحيح ياري نمايد.

 • بانك الگوي كاغذي يا بانك الگوي كامپيوتري:

با استفاده از نرم افزار تمامي الگو هاي كاغذي موجود در كارخانه شما جمع شده و به داخل يك كامپيوتر منتقل مي شود. بدين صورت هم در فضا صرفه جويي مي شود. هم الگـو هاي با ارزش شما بر اثر مـرور زمان غير قابل استفـاده نمي گـردند و هـم پيدا كردن الگوي مورد نظر به آساني صورت مي گـيرد. امـكان اتصال ساير فايل هاي مرتبط به الگو نظير دستور دوخت، فرآيند توليـد، مشخصات پارچـه مورد استـفاده و اطلاعات مشترياني كه از اين الگـو استفاده كرده اند از جمله مزيـت هاي ديگري است كه با استـفـاده از الگوي كامپيوتري براي شما ايجاد مي شود.

 • گزارش گيري براي هر مديري نياز هست

آيا در روش سنتـي مي توانيـد از پرسنـل برش كـار خود گزارشات مكتـوب و قابـل استنـاد و بـدون دخالـت و اعمال نظر خود برشكار دريافت كنيد؟ و لي با استفاده از نرم افزار انواع گزارش هاي مختلف توليد و سوابق انجام كار را بدون دخالت فرد و در هر زمان خواهيد داشت.

 

شركت بوريا با بيش از صد ها نصب موفق محصول در سراسر ايران و با ارائه خدمات و پشتيباني متفاوت آماده هست دغده هاي شما را در توليد به حداقل برساند. كافي است با ما تماس بگيريد.

چگونه در هر بار برش براي توليد پوشاك بانرم افزار جمینی بوریا پول پس انداز كنيم:

گاهي از خود پرسيده ايد ضايعات پارچه توليد شده توسط برش كار خود را چگونه كاهش دهيد؟ آيا اين بهترين ميزان مصرف پارچه هست كه مي توان داشت؟ كدام عرض پارچه براي توليد شما مناسب تر هست؟

يكي از مشتريان ما مي گفت كه توانسته پس از استفاده از نرم افزار طراحي الگو و چيدمان ما در هر برش نزديك به يك رول پارچه ذخيره نمايد و دور ريز پارچه را كاهش دهد؟ چگونه اين اتفاق براي او رخ داده است؟

براي اين كار كافي است ابتدا الگوهاي خود را به داخل كامپيوتر (ديجيت) منتقل كنيد و يا از ابتدا الگوي خود را در داخل نرم افزار طراحي و سايزبندي نماييد. پس از ايجاد الگو در نرم افزار كافي است با استفاده از نرم افزار چيدمان خودكار الگو كه بيش از صدها الگوريتم چيدمان را در كسري از زمان بررسي مي كند بهترين چيدمان الگو را انجام دهيد. چيدمان بهينه انجام شده مي تواند با ايتفاده از دستگاه پلاتر بر روي پارچه منتقل شود و توسط برش كار بريده شود. با استفاده از اين روش اگر و فقط اگر يك درصد در راندمان شما بهبود حاصل شود كه عددي قابل دسترسي است مي بينيد در هر بار برش نزديك به يك رول در ميزان مصرف پارچه شما صرفه جويي شده و شما مي توانيد در هزينه هاي خود صرفه جويي داشته باشيد.

آيا استفاده از نرم افزار جمینی بوریا مزاياي ديگري دارد:

 • كاهش زمان انجام كار:

با استفاده از مجموعه نرم افزار و سخت افزار الگوي شركت بوريا، فرايند برش ساده و سريع مي گردد. بدين ترتيب كه زمان رسم الگو توسط برش كار سنتي از 4 ساعت در روز به كمتر از يك ساعت كاهش مي يابد. دستگاه پلاتر به سرعت چيدمان الگوي انجام شده توسط نرم افزا را رسم كرده و فقط كافي است برش كار چيدمان رسم شده توسط دستگاه پلاتر را بر روي لايه هاي پهن شده پارچه قرار دهد. و قيچي زن از روز خطوط كاغذ برشكاري را انجام دهد. پس كاري كه حداقل يك نصفه روز زمان پرسنل شما را مي گرفت هم اكنون در كمتر از يك ساعت انجام مي گيرد

 • كاهش خطاي پرسنل:

شما هم حتما با خطاي پرسنل برشكاري به دلايل مختلف مواجه شده ايد. خطاي ناشي از حجم بالاي كار به خصوص در ايام پيك نظير عيد نوروز يا خطاي ناشي از دغدغه هاي شخصي فرد برشكار نظير دعواي خانوادگي. با سپردن فرآيند به سيستم مي توان از خطا هاي افراد تا حدود زيادي جلوگيري كرد. خطاي انساني خود يكي از منابع ايجاد هزينه براي توليد است. كه مي تواند يك فرايند توليد را با نوسانات مختلف مواجه كند

 • كاهش وابستگي به فرد:

وابستگي به فرد برشكار يكي از دغدغه هاي مهم مديران كارخانجات و توليدي هاي پوشاك هست. گاهي عدم حضور فرد به دلايل مختلف مي تواند سبب توقف توليد و ضررهاي جبران ناپذيري شود. ولي استفاده از نرم افزار سبب مي شود توليد به صورت عادي روند خود را طي كرده و توقفي در خود نبيند.

 • افزايش دقت و كيفيت الگو:

يكي از دغده هاي توليد كنندگان پوشاك تن خور لباس و كيفيت الگو هست. استفاده از الگو هاي استاندارد و مطابقت الگو بيش از توليد از مهمترين عواملي است كه مي تواند بر روي كيفيت كالاي توليدي اثر مستقيم خود را بگذارد. همچنين سايزبندي صحيح مي تواند شما را با اهداف خود نزديك نمايد. با استفاده از نرم افزار نه تنها سهولت و راحتي در سايزبندي مقدور مي باشد بلكه امكان شبيه سازي دوخت جهت مشاهده هماهنگي ميان قطعات الگو وجود دارد كه مي تواند بسيار طراح را در ايجاد الگويي صحيح ياري نمايد

 • بانك الگوي كاغذي يا بانك الگوي كامپيوتري:

با استفاده از نرم افزار تمامي الگو هاي كاغذي موجود در كارخانه شما جمع شده و به داخل يك كامپيوتر منتقل مي شود. بدين صورت هم در فضا صرفه جويي مي شود. هم الگو هاي با ارزش شما بر اثر مرور زمان غير قابل استفاده نمي گردند و هم پيدا كردن الگوي مورد نظر به آساني صورت مي گيرد. امكان اتصال ساير فايل هاي مرتبط به الگو نظير دستور دوخت، فرآيند توليد، مشخصات پارچه مورد استفاده و اطلاعات مشترياني كه از اين الگو استفاده كرده اند از جمله مزيت هاي ديگري است كه با استفاده از الگوي كامپيوتري براي شما ايجاد مي شود.

 • گزارش گيري براي هر مديري نياز هست

آيا در روش سنتي مي توانيد از پرسنل برش كار خود گزارشات مكتوب و قابل استناد و بدون دخالت و اعمال نظر خود برشكار دريافت كنيد؟ و لي با استفاده از نرم افزار انواع گزارش هاي مختلف توليد و سوابق انجام كار را بدون دخالت فرد و در هر زمان خواهيد داشت

 

شركت بوريا با بيش از صد ها نصب موفق محصول در سراسر ايران و با ارائه خدمات و پشتيباني متفاوت آماده هست دغده هاي شما را در توليد به حداقل برساند. كافي است با ما تماس بگيريد

اشتراک پست